1.Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

Các điều kiện cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ:

 • Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký.
 • Các bên đã xác nhận và thỏa thuận về việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm.
 • Với các dịch vụ theo tháng, thời điểm cung cấp dịch vụ và sản phẩm khi khách hàng hoàn thành thanh toán theo đúng thỏa thuận, hợp đồng.
 • Khi bạn đặt hàng trực tiếp qua website. Có nghĩa bạn đồng ý và chấp thuận giá cả sản phẩm và dịch vụ, cấu hình củng như tính năng của sản phẩm và dịch vụ, hình thức thanh toán, chính sách đối với sản phẩm và dịch vụ, được mô tả chi tiết trong sản phẩm và trong quá trình đặt hàng.

Các hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Các nội dụng được đề cập trong hợp đồng
 • Do điều kiện bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, sự cố không mong muốn từ bên thứ 3, các thay đổi chính sách từ bên thứ 3…
 • Do sự cố mang tính hệ thống toàn cầu.
 • Trong trường hợp các sự cố đến từ bên thứ 3 mà IDO là đại lý chúng tôi sẽ có thông báo chính thức các ảnh hưởng và những hạn chế gặp phải.

2. Chính sách hủy bỏ hợp đồng và hoàn tiền.

 • Hủy bỏ hợp đồng hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ: Với các dịch vụ và sản phẩm do IDO cung cấp việc hủy bỏ hợp đồng hoặc ngưng sử dụng dịch vụ sẽ dựa trên hợp đồng đã ký giữa hai bên hoặc do hai bên thỏa thuận.
 • Hoàn trả tiền: Trong trường hợp hai bên thỏa thuận, mọi trao đổi trong các phương thức trao đổi (email, thư, xác nhận…) được chấp thuận sẽ là cơ sở pháp lý để hủy bỏ hợp đồng và hoàn tiền. Giá trị tiền hoàn trả khách hàng được xác theo hợp đồng đã ký, do hai bên thỏa thuận đạt được. Trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ theo tháng và việc chấm dứt hợp đồng giữa các bên là tự nguyện, số tiền hoàn trả được xác định là số tiền ứng với thời gian còn lại.
 • Từ chối hủy bỏ hợp đồng và hoàn tiền: Từ chối hủy bỏ hợp đồng và hoàn tiền trong trường hợp người sử dụng sản phẩm vi phạm các điều khoản ghi trong hợp đồng. Các can thiệp chỉnh sửa sản phẩm không có trong điều khoản hợp đồng. Vi phạm các chính sách của bên thứ 3 dù đã được thông báo trước. Các sự cố  được xác định là xuất phát từ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Sự cố từ nhà cung cấp thứ 3 của khách hàng và Công ty IDO không thể can thiệp. Sử dụng sai sản phẩm hoặc không theo khuyến cáo và hướng dẫn sử dụng của Công ty IDO. IDO có quyền từ chối không hoàn tiền trong trường hợp khách hàng không thích hoặc không có lỗi từ sản phẩm, dịch vụ.

3. Chính sách bảo hành sản phẩm.

3.1. Chính sách bảo hành chung:

 • Thời hạn bảo hành: Sản phẩm do công ty IDO cung cấp tới khách hàng sẽ được bảo hành theo thời hạn ghi trên hợp đồng. Đối với các hợp đồng theo tháng, thời gian bảo hành là thời gian khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Nội dung bảo hành: Các bảo hành về sản phẩm dịch vụ được bảo hành bao gồm các lỗi xuất phát từ bên cung cung cấp dịch vụ, các tính năng ghi trong hợp đồng, các điều kiện điều khoản bảo hành ghi trong hợp đồng, các cam kết với khách hàng ghi trong hợp đồng.
 • Các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng bảo hành: Các sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo hành phải đảm bảo do Công ty IDO cung cấp. Các sản phẩm không bị can thiệp và chỉnh sửa về mặt kỹ thuật, không bị can thiệp sai trong khuyến cáo hoặc theo các điều khoản quy định trong hợp đồng hợp đồng.

3.2. Các từ chối và miễn trừ bảo hành.

 • Các lỗi xuất pháp từ quá trình nhập liệu của khách hàng.
 • Sử dụng không đúng khuyến cáo và hướng dẫn của nhà cung cấp.
 • Can thiệp và chỉnh sử sản phẩm không theo hợp đồng hoặc không theo khuyến cáo.
 • Các chỉnh sử của khách hàng với sản phẩm khác với sản phẩm ban đầu được bàn giao.
 • Cố tình vi phạm các khuyến cáo, các hướng dẫn sử dụng của bên thứ 3 (nếu có).
 • Các nội dung không có trong hợp đồng và các biên bản thỏa thuận.

4. Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện.

 • Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hoặc các văn bản thỏa thuận giữa hai bên.
 • Với các sản phẩm và dịch vụ nằm trên gian hàng của website. Chúng tôi có cung cấp mô tả cụ thể về: Giá sản phẩm và dịch vụ, cấu hình củng như tính năng của sản phẩm và dịch vụ, hình thức thanh toán và gia hạn, chính sách đối với sản phẩm và dịch vụ, hướng dẫn sử dụng, điều kiện bảo hành và bảo trì, các lưu ý khi sử dụng sản phẩm.
 • Khi đặt hàng sản phẩm dịch vụ qua website có nghĩa bạn đồng ý và chấp nhận các điều kiện của sản phẩm và dịch vụ.

5. Nghĩa vụ của các bên trong giao dịch.

 • Bên bán và bên mua có nghĩa vị hoàn thành đúng các nội dung trong hợp đồng đã ký bao gồm:
 • Người sử dụng sản phẩm, dịch vụ có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất (nếu có), các điều kiện hoạt đông, hướng dẫn sử dụng… của sản phẩm do bên cung cấp theo hợp đồng đã ký hoặc các văn bản thỏa thuận khác.
 • Người cung cấp sản phẩm và dịch vụ có trách nhiệm bàn giao sản phẩm, cung cấp dịch vụ, bố trí nhân sự hỗ trợ, cơ sở hạ tầng(nếu có) theo hợp đồng hoặc theo các thỏa thuận