Phần Mềm

Tùy Chỉnh OpenLiteSpeed trên Directadmin

CÀI ĐẶT OPENLITESPEED

Cài đặt sub domain trên hosting sử dụng OpenLiteSpeed trên Directadmin.

Đây là phần hướng dẫn mở rộng của hosting sử dụng Apache chuyển sang OpenLiteSpeed trên Directadmin.

Trước hết bạn phải có quyền quản trị truy cập cao nhất để vào được Custom HTTPD Configurations trên quản lý.

Chọn Custom HTTPD Configurations

Chọn Custom HTTPD Configurations


Chọn website cần quản lý và tạo Sub domain

Chọn website cần quản lý và tạo Sub domain

|?SERVER_ALIASES=`SERVER_ALIASES`, *.`DOMAIN`|

Copy mã ở trên và gián vào phân đầu tiên của phần quản lý website.

Copy và dán vào phần đầu của Custom HTTPD Configurations

Copy và dán vào phần đầu của Custom HTTPD Configurations

Lưu lại và khởi động lại OpenLiteSpeed trong Service Monitor.

Cách thiết lập webmail.example.com trên OpenLiteSpeed.

Điều này để thiết lập tên miền phụ webmail.domain.com để sử dụng dịch vụ email chuyên nghiệp tên miền riêng.

– Chúng tôi sẽ thiết lập dịch vụ email cho máy chủ sử dụng dịch vụ mail RoundCube.

– Bạn sẽ cần thiết lập phần tên miền phụ là webmail để sử sử dụng dịch vụ. Diều này thực hiện bằng cách trỏ DNS để sử dụng dụng được email.

virtualHost webmail.|SDOMAIN|-|VH_PORT| {
|CUSTOM|
user webapps
group webapps
vhRoot /var/www/html
allowSymbolLink 1
enableScript 1
restrained 1
setUIDMode 2
# listeners listener1, listener2, listener3
listeners |LISTENERS|

#VirtualHost config settings
docRoot /var/www/html/roundcube
vhDomain webmail.|SDOMAIN|
vhAliases webmail.|SDOMAIN|
adminEmails |ADMIN|
enableGzip 1
enableIpGeo 1

errorlog |APACHELOGDIR|/|LOG_NAME|.error.log {
useServer 0
logLevel NOTICE
rollingSize 0
}
accesslog |APACHELOGDIR|/|LOG_NAME|.log {
useServer 0
logFormat %a %l %u %t “%r” %>s %O “%{Referer}i” “%{User-Agent}i”
logHeaders 5
rollingSize 0
}
accesslog |APACHELOGDIR|/|LOG_NAME|.bytes {
useServer 0
logFormat %O %I
rollingSize 0
}

scripthandler {
add lsapi:|SCRIPTHANDLER| inc
add lsapi:|SCRIPTHANDLER| php
add lsapi:|SCRIPTHANDLER| phtml
add lsapi:|SCRIPTHANDLER| php|PHP1_RELEASE|
}

phpIniOverride {
php_admin_flag engine |PHP|
php_admin_value sendmail_path “/usr/sbin/sendmail -t -i -f |PHP_EMAIL|”
|CLI_PHP_MAIL_LOG|
|*if HAVE_SAFE_MODE=”1″|
php_admin_flag safe_mode |SAFE_MODE|
|*endif|
}

rewrite {
enable 1
autoLoadHtaccess 1
|FORCE_SSL_REDIRECT|
}

|*if SSL_TEMPLATE=”1″|
vhssl {
|CUSTOM6|
keyFile |KEY|
certFile |CERT|
certChain 1
sslProtocol |SSLPROTOCOL|
}
|*endif|

# include aliases
include /usr/local/lsws/conf/httpd-alias.conf
}

Copy mã ở trên và dán vào phần  CUSTOM8 của bảng điều khiển.

Copy phần code và dán vào phần CUSTOM7

Copy phần code và dán vào phần CUSTOM7

Quay lại bảng điều khiển vào phần Service Monitor và khởi động lại dịch vụ của OpenLiteSpeed.

Chúc các bạn thành công.

author-avatar

Giới thiệu về Admin IdoTsc

Admin IdoTsc của website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IDO. Nghiên cứu thiết kế website, marketing online. Luôn luôn lắng nghe, tư duy thấu hiểu.