Phần Mềm

Cài đặt SSL Let’s Encrypt Cho OpenLitespeed

Cài đặt ssl Let’s Encrypt cho OpenLiteSpeed

Các Yêu Cầu Cần Để Cài đặt SSL Let’s Encrypt Cho OpenLitespeed.

Yêu cầu đầu tiên của phương án này là bạn có quyền truy cập SSH của VPS. VPS của bạn đang chạy OpenLitespeed.

Các bước cài đặt SSL Let’s Encrypt cho OpenLitespeed.

Cài đặt CertBot.

  • Ubuntu 20.04 và 22.04

sudo apt-get update

sudo apt-get install certbot -y

  • Ubuntu 18.04

sudo apt-get update

sudo apt-get install software-properties-common

sudo add-apt-repository universe

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot

sudo apt-get update

sudo apt-get install certbot

  • CentOS 9

sudo yum -y install certbot

  • CentOS 8.

wget https://dl.eff.org/certbot-auto
sudo mv certbot-auto /usr/local/bin/certbot-auto
sudo chown root /usr/local/bin/certbot-auto
sudo chmod 0755 /usr/local/bin/certbot-auto

  • CentOS 7.

yum -y install yum-utils
yum-config-manager –enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional
sudo yum install certbot

Đăng Ký SSL Let’s Encrypt.

Để xin cấp chứng chỉ cho example.com

certbot certonly –non-interactive –agree-tos -m demo@gmail.com –webroot -w /var/www/html -d example.com

Để xin cấp chứng chỉ cho cả hai example.comvà www.example.com:

certbot certonly –non-interactive –agree-tos -m demo@gmail.com –webroot -w /var/www/html -d example.com -d www.example.com

Chúc Các Bạn Thành Công.

author-avatar

Giới thiệu về Admin IdoTsc

Admin IdoTsc của website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IDO. Nghiên cứu thiết kế website, marketing online. Luôn luôn lắng nghe, tư duy thấu hiểu.