Phần Mềm

Hướng dẫn cài đặt Memcached trên VPS Directadmin và SSH

Hướng dẫn cài đặt memcached

1. Giới thiệu về Memcached.

Memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độ truy xuất. Nó thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nền web. Vào lúc đầu, hệ thống memcached được phát triển bởi Danga Interactive và dùng cho LiveJournal. Sau đó memcached trở nên phổ biến và được dùng trên các trang web khác.
Memcached là một thứ đơn giản, có khả năng mở rộng cao, dựa trên các khóa lưu trữ các giá trị và đối tượng bất cứ khi nào bộ nhớ RAM còn khả dụng,phục vụ cho việc truy cập được nhanh nhất, mà không phải truy cập vào CSDL hay tài nguyên trên đĩa cứng.

Không như redis được Directadmin tích hợp sẵn trong bộ công cụ cài đặt CustomBuild. Khi bạn muốn cài đặt Memcached trên Directadmin chúng ta cần thông qua lệnh SSH.

2. Cách cài đặt Memcached trên VPS Directadmin.

Trước hết bạn cần có quyền truy cập vào SSH trên VPS. Xem chi tiết về cài đặt tham khảo các lệnh SSH quản lý VPS.

Khi đã đăng nhập vào SSH sử dụng lệnh sau để cài đặt mencached.

yum install memcached -y

Khởi động memcached bằng 2 lệnh:

systemctl enable memcached
systemctl start memcached

Kiểm tra trạng thái của memcache:

systemctl status memcached

Kiểm tra xem php-memcache được tích hợp chưa:

php –m | grep memcache

Nếu chưa có gì ta thực hiện cài đặt php-memcached. Cài đặt các gói hỗ trợ cho việc cài đặt:

yum install php-devel php-pear –y

Cài đặt php-memcache:

yum install libmemcache-devel
pecl install memcache

Kiểm tra module đã hoạt động chưa:

php –m  | grep memcache

Để chắn chắn bạn có thể netstat lên kiểm tra với port mặc định của Memcached:

netstat -nltp | grep 11211
netstat -nltp | grep memcached

author-avatar

Giới thiệu về Admin IdoTsc

Admin IdoTsc của website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IDO. Nghiên cứu thiết kế website, marketing online. Luôn luôn lắng nghe, tư duy thấu hiểu.